agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Verlofaanvraag

Verlofformulier

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat u naast de gebruikelijke vakanties van de kinderen verlof wil aanvragen voor uw zoon of dochter. U vindt op deze pagina de uitgebreide uitleg bij de voorwaarden voor het aanvragen dit verlof. Dit zijn de wettelijke voorschriften waar wij ons aan moeten houden. U kunt altijd een aanvraagformulier invullen en bij ons inleveren. Het formulier is hier op de website te downloaden of op te halen bij de directie.

 

Leerplicht is leerrecht.Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar de basisschool. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag.

 Verlof: wat is wel en wat is niet toegestaan?

Het zonder toestemming wegblijven van school heet “ongeoorloofd verzuim”. Hieronder verstaat men onder andere het regelmatig te laat komen, spijbelen of onder schooltijd op vakantie gaan. Wij melden dit verzuim digitaal aan DUO (overheid en gemeente).

Er zijn natuurlijk situaties waarin leerlingen wel verlof mogen opnemen. Ouders kunnen hiervoor bij de schooldirecteur schriftelijk een aanvraag voor indienen. Uiteraard moet de ouder het belang van dit verlof aantonen. Hieronder staat voor welke situaties u verlof kunt aanvragen:

 1. vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders
 2. verlofaanvraag vanwege gewichtige omstandighedenverlofaanvraag vanwege religieuze verplichtingen
 1. Vakantieverlof

Artikel 11f van de Leerplichtwet (LPW) 1969 geeft de mogelijkheid om vrijstelling te vragen wegens de aard van het beroep van één van de ouders. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven. Ook sommige agrariërs kunnen hiervoor in aanmerking komen. Uit jurisprudentie is gebleken dat ervan uitgegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomen slechts in de vakantieperiodes kan verdienen, en er op die grond toestemming moet worden verleend.

In artikel 13a lid 2 LPW 1969 is vastgesteld dat de directeur per schooljaar slechts éénmaal voor maximaal tien schooldagen vrijstelling wegens vakantie kan verlenen. Dit mag in geen geval in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ook is het niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van tien. Als er dus een tweede verzoek in hetzelfde schooljaar wordt gedaan door de ouders mag de directeur daarover niet beslissen. Dit verzoek dient te worden afgewezen.

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen?

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers) drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 • Indien ouders in loondienst zijn bij een werkgever.
 1. Verlof vanwege gewichtige omstandigheden.

Artikel 11g LPW 1969 kent nog een mogelijkheid om extra verlof te verlenen wegens andere gewichtige omstandigheden (zie ook artikel 14 LPW 1969).

Uitgangspunt bij ‘andere gewichtige omstandigheden’ is, dat externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in twee delen.

 • Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof.
 • Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij/zij de directeur van de school heeft gehoord.

Tien schooldagen of minder
Hieronder wordt aangegeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor het verlof:

 • Verhuizing: maximaal één dag.
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen
 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag.
 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen.
 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten Nederland, binnen Europa vijf dagen, Buiten Europa tien dagen.
 • 12½- of 25- jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: Maximaal één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. Bij grootouders is dit meer dan bij ouders, omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met kinderen uit verschillende vakantieregio’s.
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur.
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen. Buiten Nederland maar binnen Europa maximaal vijf dagen. Buiten Europa maximaal 10 dagen.
 • Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag.
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof. De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders schriftelijk weten. Tegen de beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag.

Meer dan tien schooldagen
Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 8 weken van tevoren bij het Regionaal Bureau Leerplicht worden ingediend.

Graden in verwantschap1e graad: ouders/verzorgers2e graad: grootouders, broers en zussen3e graad: overgrootouders, ooms, tantes4e graad: neven en nichten, oudooms en oudtantes

III. Religieuze verplichtingen

Het komt steeds vaker voor dat ouders verlof aanvragen voor niet-christelijke religieuze feestdagen. Het gaat onder meer om de volgende feestdagen: het Offerfeest, het Suikerfeest en het Holifeest. De volgende beleidsregel wordt door het Regionaal Bureau Leerplicht gehanteerd:

 • Bij verzoeken voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek in verband met religieuze feestdagen, maximaal één dag per feest toestaan, ongeacht de duur van het feest.

NB: de exacte data van de islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend en verschillen per land, dit in verband met de stand van de maan in de diverse thuislanden.

Bezwaar:

Verlofaanvragen worden altijd beoordeeld door de schooldirecteur. In veel gevallen zal er advies ingewonnen worden bij de leerplichtambtenaar. Indien uw aanvraag wordt afgewezen kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit kan schriftelijk en binnen zes weken bij de school zelf.

Gescheiden ouders:

Indien ouders zijn gescheiden en één van de ouders dient een verlofaanvraag in, dan is het de taak van deze ouder de andere ouder hierover te informeren.

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders