agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Zorg

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen tempo, op hun eigen manier. Voor sommige leerlingen betekent dat, dat het lesaanbod niet direct aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Hier wordt door de leerkracht op ingespeeld door meer, of juist minder instructie te geven. Soms maakt een leerling meer of juist minder werk dan geboden wordt in de les. En soms werkt een leerling op een eigen leerlijn. Het kan ook zijn dat leerlingen op het gebied van gedrag en/of werkhouding een stukje extra ondersteuning kunnen gebruiken. Deze behoeften noemen we onderwijsbehoeften.

Op het Baken proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de individuele leerling.

De leerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het lesaanbod in de klas. Daarbij speelt de Intern Begeleider (IB) een ondersteunende rol. De IB is een leerkracht met specifieke kennis en expertise op het gebied van ondersteuning van leerkrachten, de ontwikkeling van kinderen, en ondersteuningsmogelijkheden binnen het onderwijs. De IB ondersteunt de leerkrachten in het vormgeven van het onderwijs en bij het inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij sommige leerlingen is er extra ondersteuning nodig, buiten de klas. Hiervoor hebben wij binnen Het Baken een aantal vrijwilligers. Zij kunnen met individuele leerlingen of kleine groepjes, werken aan specifieke doelen. Naast de vrijwilligers kan het zijn dat er specifieke expertise nodig is om een leerling te begeleiden. Voor deze leerlingen kunnen we een arrangement aanvragen. Dit is vorm van ondersteuning waarbij er een externe professional wordt ingeschakeld om met deze leerling aan het werk te gaan.

Om op tijd te kunnen signaleren welke onderwijsbehoeften een leerling heeft en welke ondersteuning gewenst is, werken we met een Leerlingvolgsysteem. Bij de kleuters werken we met KIJK en vanaf groep 3 maken de leerlingen twee keer per jaar een methode-onafhankelijke toets; de CITO-toets. Daarnaast gebruiken we methodes om de lessen vorm te geven en hier horen ook de methode toetsen bij. Alle leerlingen worden daarnaast regelmatig besproken tijdens gesprekken tussen de leerkracht en de IB. Voor de leerlingen die het nodig hebben, wordt door de IB en de leerkracht gekeken welke extra ondersteuning er nodig is. Eventueel kan er een expert van buitenaf betrokken worden om te bepalen welke extra ondersteuning toekomt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. In dit proces vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken zijn en meedenken over wat de leerling nodig heeft.

Eventuele extra ondersteuning kan worden geboden door vrijwilligers binnen de school. Een Begeleider Passend Onderwijs, de IB of een ambulant begeleider van een specifiek expertisecentrum. Daarnaast worden sommige leerlingen ook buiten school begeleid. Dit kan bijvoorbeeld een training voor kinderen met dyslexie zijn, PMKT voor gedrags- en/of sociaal-emotionele ondersteuning of leerlingen met behoeften aan meer uitdaging via Kaleidoscope o.i.d.

Met het oog op de Wet Passend Onderwijs (in 2012 aangenomen) trachten wij als school voor iedere leerling een passende plek te bieden. Echter kent passend onderwijs op Het Baken ook zijn grenzen. Wanneer wij als school geen passende plek kunnen bieden voor een leerling, kan er na een zorgvuldige procedure en uiteraard in overleg met ouders, verwezen worden naar het Speciaal (Basis) Onderwijs.

Intern Begeleider op Het Baken.
Thomas Neurink

tne@youscope.nl

Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders