agenda
 • vr, 20 dec 2019 | 12:00 - 13:00

  Groep 1 t/m 8 vanaf 11:45 vrij

Zorg

De zorg voor de kinderen op school ligt in de eerste plaats bij de leerkracht(en). Zij worden geholpen door Intern Begeleiders. Dit zijn leerkrachten die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Zij hebben een brede en diepere kennis van het onderwijs aan basisschoolkinderen, hun gedrag en ontwikkeling.

Ons uitgangspunt is, dat ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft. Wij streven daarbij naar een zo vroeg mogelijk signaleren van de zorg. Daartoe worden alle kinderen in januari en juni getoetst. Dit gebeurt in groep 2 in januari en juni. Wij gebruiken hiervoor de toetsen ‘rekenen’ en ‘taal voor kleuters’ die behoren bij het CITO leerlingvolgsysteem, aangevuld met de zogenaamde KIJK lijsten. De groepen 3 t/m 8 worden getoetst op begrijpend lezen, lezen, spellen en rekenen. Dit gebeurt het hele jaar door met methode gebonden toetsen en met het leerling-volgsysteem van CITO. Eventueel kan er nog nader onderzoek plaatsvinden. De leerlingen worden regelmatig besproken door de leerkracht en de interne begeleider, om na te gaan of de extra ondersteuning, die wordt geboden resultaten heeft. Leon van der Meer is onze interne begeleider (IB-er). Daar waar nodig kunnen externe deskundigen worden ingeschakeld.

Dit gebeurt niet voordat met de ouders over de situatie is gesproken. De extra ondersteuning kan worden uitgevoerd door:

 • de groepsleerkracht met een speciaal leerprogramma;
 • de vrijwilliger met een speciaal leerprogramma;
 • de interne begeleider die de leerkracht ondersteunt door middel van het opstellen van speciale leerprogramma’s;
 • de ambulante begeleider vanuit het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld door ondersteuning aan de leerkracht van het kind;
 • de schoolbegeleider vanuit de schoolbegeleidingsdienst, die de leerkracht adviseert en die onderzoeken kan uitvoeren;
 • verder kan er na een zorgvuldige procedure en in overleg met ouders verwezen worden naar een speciale school voor basisonderwijs of naar een vorm van speciaal onderwijs.

Specifieke leerlingenzorg

Als school willen we ook inspelen op de leerlingen die meer aankunnen: de meer begaafde leerlingen. Deze leerlingen zijn veelal snel klaar met hun werk, maken het werk prima en vragen meer. Hun honger naar informatie kent soms nauwelijks grenzen. We zoeken deze zorg in een combinatie van compacten en verbreding of verrijking van de leerstof. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk in de groep plaats. Er kan ook gekozen worden voor activiteiten die buiten de groep plaatsvinden. Buiten onze school zijn er faciliteiten gecreëerd binnen andere scholen in Alphen aan den Rijn, zoals de plusklas of Kaleidoscoop waar de kinderen dagdelen per week heen gaan en op hun niveau les krijgen. Bij verbreding gaat het om het aanbieden van aanvullende leerstof, naast of in plaats van het reguliere onderwijsaanbod. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen:

 • leerstof die een uitbreiding vormt op onderwerpen of vakken die onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod;
 • leerstof die onderwerpen of vakken behandelt die normaal gesproken geen onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod.

In de praktijk kan dit in drie niveaus worden vertaald:

1. extra werk volgens de methode;

2. volgens onderwijsaanbod; daarnaast eigen programma onderdelen;

3. grotendeels volgen van een eigen programma, waarbij de groeps-
processen belangrijk blijven.

Voor alle drie niveaus geldt, dat het toetsen van de leerstofgebieden structureel ingebouwd zijn. Op deze manier kan de leerling laten zien of de leerstof wordt beheerst. Dit wordt ook besproken met de leerling en met de ouders, zodat een plan van aanpak kan worden opgesteld. Ook investeren we in extra materialen. Op SCOPE niveau is er drie jaar geleden een projectgroep gestart, die het onderwijsaanbod voor deze doelgroep heeft ontwikkeld. Kaleidoscoop, een klas voor meer begaafden waar ze uitdaging vinden en het Mikpunt, een verzamelpunt voor uitdagende materialen, zijn hier uit voort gekomen. Op dit moment bestaat er ook de mogelijkheid leerlingen aan te melden bij de plusklas van ons Samenwerkingsverband.
Het Baken
Klepperman 1
2401 GH Alphen a/d Rijn
T 0172 - 436 468
hetbaken@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2013 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders